สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540