Search

ผู้อำนวยการ

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

แบบสำรวจ


กรมคุณธรรม


Social Network

   Facebook

Link
จำนวนผู้เข้าชม

25549
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2558

กิจกรรม


ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน "กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปี 2561
..............................................
โครงการจิตพอเพียงตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาตน คน งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2560
..............................................
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมควบคุมโรค : หลักธรรมนำพา ข้าราชการใสสะอาด ครั้งที่ 2 ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560
..............................................
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมควบคุมโรค : หลักธรรมนำพา ข้าราชการใสสะอาด ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 7 ? 9 มิถุนายน 2560
..............................................

  เพิ่มเติม

เอกสารที่น่าสนใจ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมควบคุมโรคเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561(สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ ถนนพิษณุโลก)
..............................................
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการตามแผนบูรณาการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
..............................................
คู่มือแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ตามตัวชี้วัดที่ 8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
..............................................
เอกสารประกอบการประชุมตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
..............................................

  เพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

  ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

VDC Clip